گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

نوامبر 13, 2018

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز Also known as: University of Shiraz Formerly known as: Pahlavi University Comments: Public […]
نوامبر 13, 2018

آموزشکده فنی الکترونیک شیراز

آموزشکده فنی الکترونیک شیراز Comments: Affiliated to the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه غیرانتفاعی- غیردولتی شیخ بهائی

دانشگاه غیرانتفاعی- غیردولتی شیخ بهائی Also known as: Sheikh Bahaee Private University, Sheikh Baha’i Non-Government […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف Also known as: Sharif Industrial University Formerly known as: Arya Mehr University […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی شرق

موسسه آموزش عالی شرق Also known as: Shargh Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی شمس

موسسه آموزش عالی شمس Also known as: Shams Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: Gonabad […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه صنعتی شاهرود 

دانشگاه صنعتی شاهرود Comments: Public institution, founded in 1974, achieved university status in 2002 Location: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود Comments: Private institution, founded in 1971 Location: […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی شاهرود

موسسه آموزش عالی شاهرود Also known as: Shahrood Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]