گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی Also known as: Imam Khomeini University of Marine Sciences Comments: […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی Formerly known as: International Islamic University of Iran Comments: Public […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 25, 2018

دانشکده امام باقر

دانشکده امام باقر Also known as: Imam Bagher College Comments: Affiliated to the Ministry of […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه افسری امام علی

دانشگاه افسری امام علی Also known as: Afsari University of Imam Ali Comments: Affiliated to […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی امام علی

موسسه آموزش عالی امام علی Also known as: Imam Ali Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام Comments: Public institution, founded in 1990, achieved […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام Comments: Public institution, founded in 1976 Location: Ilam Assessment Guidelines: Higher Education – […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هتلداری و جهانگردی

موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هتلداری و جهانگردی Also known as: Hotel and Tourism […]