گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان Comments: Public institution, founded in 1983 Location: […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان Comments: Private institution, founded in 1984 Location: Bandar Abbas Assessment Guidelines: Higher Education […]
اکتبر 25, 2018

موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی

موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی Comments: Affiliated to the Management and Planning Organisation Assessment […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی کار

موسسه آموزش عالی کار Also known as: Non-profit Higher Education Institute for Employment Location: Rafsanjan, […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها

موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها Also known as: Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
اکتبر 25, 2018

مرکز آموزش عالی کتابداری

مرکز آموزش عالی کتابداری Comments: Affiliated to the National Library of Iran Assessment Guidelines: Higher […]
اکتبر 25, 2018

مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی، سیاسی

مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی، سیاسی Comments: Affiliated to the Iranian Revolutionary Guards of […]
اکتبر 25, 2018

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی Also known as: Higher Education Centre for Cultural Heritage Comments: […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی هاتف

موسسه آموزش عالی هاتف Also known as: Hatef Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: Zahedan […]