گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

اکتبر 25, 2018

دانشگاه حضرت معصومه

دانشگاه حضرت معصومه Location: Qom Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی هراز

موسسه آموزش عالی هراز Also known as: Haraz Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان Formerly known as: Bu-Ali Sina University of […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی Also known as: Hakmat Razavi Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی Also known as: Hakim Jorjani Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی حافظ

موسسه آموزش عالی حافظ Also known as: Hafiz Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: Shiraz […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی هدف

موسسه آموزش عالی هدف Also known as: Hadaf Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان Also known as: Gilan University of Medical […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه گیلان 

دانشگاه گیلان Also known as: Gilan University Comments: Public institution, founded in 1974 Location: Rasht […]