گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

اکتبر 24, 2018

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری Comments: Affiliated to the IRI Judiciary Location: Tehran Assessment […]
اکتبر 21, 2018

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 21, 2018

دانشکده معارف اسلامی

دانشکده معارف اسلامی Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 21, 2018

دانشکده علوم حدیث

دانشکده علوم حدیث Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 21, 2018

دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری Comments: Affiliated to the Civil Aviation Organisation Assessment Guidelines: Higher Education […]
اکتبر 21, 2018

دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات

دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات Formerly known as: Scientific-Technical College of Telecommunications Comments: […]
اکتبر 21, 2018

مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 21, 2018

موسسه آموزش عالی چالوس

موسسه آموزش عالی چالوس Also known as: Chaloos Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]
اکتبر 21, 2018

موسسه آموزش عالی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

موسسه آموزش عالی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی Also known as: Business Studies and Research Non-profit […]