دانشگاه سراسری

نوامبر 13, 2018

دانشگاه تبریز  

دانشگاه تبریز Also known as: Tabriz University Formerly known as: Azarabadegan University Comments: Public institution, […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی Comments: Public institution, founded in 1993 Location: Tehran Assessment Guidelines: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان Also known as: Sistan and Baluchistan University Comments: Public institution, founded […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه سمنان 

دانشگاه سمنان Comments: Public institution, founded in 1974, achieved university status in 1993 Location: Semnan […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان Comments: Public institution, founded in 1974, achieved university status in 1991 Location: Sanandaj […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان Comments: Public institution, founded in 1973, achieved university status in 1994 Location: Kashan […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان Also known as: University of Esfahan, Esfahan University, Isfahan University Comments: Public institution, […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه امـام حسین

دانشگاه امـام حسین Also known as: University of Imam Hussein, Imam Hossein University Comments: Public […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند Comments: Public institution, founded in 1975, achieved university status in 1991 Location: Birjand […]