دانشگاه سراسری

اکتبر 25, 2018

دانشگاه حضرت معصومه

دانشگاه حضرت معصومه Location: Qom Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
اکتبر 25, 2018

دانشگاه گیلان 

دانشگاه گیلان Also known as: Gilan University Comments: Public institution, founded in 1974 Location: Rasht […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان Comments: Public institution, founded in 1957, achieved university status […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه فردوسی مشهد 

دانشگاه فردوسی مشهد Formerly known as: University of Mashhad, Ferdowsi University Comments: Public institution, founded […]
اکتبر 24, 2018

دانشکده علوم و فنون فارابی

دانشکده علوم و فنون فارابی Comments: Affiliated to the Iranian Army Assessment Guidelines: Higher Education […]
اکتبر 24, 2018

دانشگاه علوم پایه دامغان

دانشگاه علوم پایه دامغان Comments: Public institution, founded in 1988 Location: Damghan Assessment Guidelines: Higher […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دانشگاه بوعلی سینا همدان Formerly known as: Hamadan University Comments: Public institution, founded in 1973, […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه بجنورد

دانشگاه بجنورد Location: Bojnourd Assessment Guidelines: Higher Education – Section 1
اکتبر 21, 2018

دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

دانشکده فنی و مهندسی بجنورد Also known as: Bojnourd Technical and Engineering Faculty Location: Bojnourd […]