دانشگاه سراسری

اکتبر 21, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل Comments: Public institution, founded in 1983, achieved […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل Also known as: Babol University of Technology Formerly known as: Noshirvani […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان Also known as: Azarbaijan Teacher Training University Comments: Public institution, founded […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه صنعتی اراک Comments: Public institution, founded in 1990 Location: Arak Assessment Guidelines: Higher Education […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه اراک

دانشگاه اراک Comments: Public institution, founded in 1971, achieved university status in 1996 Location: Arak […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر Also known as: Amirkabir University of Technology Formerly known as: Tehran Polytechnic […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه الزهراء  

دانشگاه الزهراء Also known as: Alzahra University Formerly known as: Farah Pahlavi University Formerly known […]
اکتبر 21, 2018

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی Comments: Public institution, founded in 1984 Location: Tehran Assessment Guidelines: Higher Education […]