موسسات تحقیقاتی

نوامبر 12, 2018

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها Also known as: SAMT Assessment Guidelines: […]
نوامبر 12, 2018

مرکز ملّی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی

مرکز ملّی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
نوامبر 12, 2018

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2
اکتبر 25, 2018

موسسه تحقیقات مخابرات ایران

موسسه تحقیقات مخابرات ایران Also known as: Research Institute for ICT Assessment Guidelines: Higher Education […]
اکتبر 25, 2018

موسسه تحقیقات شیلات ایران

موسسه تحقیقات شیلات ایران Assessment Guidelines: Higher Education – Section 2