از لحاظ مقدار جمعیت وضعیت آلمان و استرالیا چگونه است؟