اگر ویزای سرمایه گذاری بگیرم خدمات بهداشتی، هزینه مهدکودک و هزینه مدرسه فرزندان رایگان است؟