بعد از دریافت ویزای سرمایه گذاری اجازه خروج از شهر و سفر به شهرها یا کشورهای دیگر را داریم؟