با داشتن ویزای 888 استرالیا، آیا محدودیتی برای خارج شدن از این کشور وجود دارد؟