متوسط ساعت کاری در استرالیا و آلمان در هفته چقدر است؟