دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نوامبر 29, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم Comments: Public institution, founded in 1986 Location: […]
نوامبر 29, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان Comments: Public institution, founded in 1986, achieved […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

Zabol University of Medical Sciences Translation: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل Comments: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج

Yasuj University of Medical Sciences Translation: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج Comments: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران Comments: Public institution, founded in 1934, achieved […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Also known as: University of Medical Sciences; […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز Also known as: University of Medical Sciences; […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود Comments: Private institution, founded in 1971 Location: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد Comments: Public institution, founded in 1986 Location: […]