فرم ارزیابی برای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

اطلاعات تحصیلی


 

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

اطلاعات شغلی


 

ریال

گردش مالی 5سال آخر (ریال)

سطح زبان انگلیسی