گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد Comments: Public institution, founded in 1986 Location: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد Comments: Public institution, founded in 1927, accorded university status in 2004 Location: Shahrekord […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری Also known as: Shahid Sattari Air University of […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد Comments: Public institution, founded in […]
نوامبر 13, 2018

موسسه آموزش عالی شهید رضایی

موسسه آموزش عالی شهید رضایی Also known as: Shahid Rezaee Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی Comments: Public institution, founded in 1980 Location: Tehran Assessment Guidelines: […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه شهید چمران  

دانشگاه شهید چمران Also known as: Shahid Chamran University, Chamran University of Ahwaz Formerly known […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی Also known as: Shaheed Beheshti University […]
نوامبر 13, 2018

دانشگاه شهید بهشتی   

دانشگاه شهید بهشتی Also known as: Shahid Beheshti University Formerly known as: National Melli University […]