گروه وکلای مهاجرت پاسارگاد

اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان Comments: Public institution, founded in 1957, achieved university status […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد Comments: Private institution, founded in 1986 Location: […]
اکتبر 25, 2018

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان Also known as: Golpayegan University of Technology Formerly known as: […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان Formerly known as: Gorgan University of Medical […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی گلستان

موسسه آموزش عالی گلستان Also known as: Golestan Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: Gorgan, […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی قدر

موسسه آموزش عالی قدر Also known as: Ghadr Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Assessment Guidelines: […]
اکتبر 25, 2018

پژوهشکده علوم زمین

پژوهشکده علوم زمین Comments: Affiliated to the Geological Survey of Iran Assessment Guidelines: Higher Education […]
اکتبر 25, 2018

موسسه آموزش عالی گنجنامه همدان

موسسه آموزش عالی گنجنامه همدان Also known as: Ganjnameh Non-profit Non-Governmental Higher Education Institute Location: […]
اکتبر 25, 2018

دانشگاه فردوسی مشهد 

دانشگاه فردوسی مشهد Formerly known as: University of Mashhad, Ferdowsi University Comments: Public institution, founded […]